Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
FUNDACJA
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Statut Fundacji
cień
§ 1.
1. Roman Kryk, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił w dniu 25 września 2009 r. aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Giżycku przy al. 1 Maja 14, za numerem repertorium „A” 6968/2009, Fundację o nazwie: „Losy Niezapomniane”, zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
1. Fundacja nosi nazwę „Losy Niezapomniane”.
2. Fundacja „Losy Niezapomniane” działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Siedzibą Fundacji „Losy Niezapomniane” jest miejscowość Harsz, województwo warmińsko-mazurskie.
4. Czas trwania Fundacji „Losy Niezapomniane” jest nieoznaczony.
5. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja „Losy Niezapomniane” może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
6. Dla właściwego realizowania celów Fundacja „Losy Niezapomniane” może używać tłumaczenia swojej nazwy.

§ 3.
  Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. W pieczęci może znaleźć się symbol graficzny Fundacji.

§ 4.
    Fundacja może przyznawać medale honorowe, odznaczenia oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji, a także tytuł honorowy przyjaciela fundacji.

§ 5.
    Celem Fundacji jest zachowanie pamięci o historii, kulturze i losach ludzi przesiedlonych w trakcie i po II wojnie światowej oraz historii ziem, na których odbywały się przesiedlenia. W szczególności celami Fundacji są:
   
 • Badanie historii ziem objętych przesiedleniami ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur,
 • Badanie losów ludzi objętych przesiedleniami i prześladowaniami, w szczególności: Ukraińców, Polaków, Niemców i Żydów,
 • Gromadzenie, zabezpieczanie, ochrona i prezentacja pamiątek po przesiedleniach,
 • Nabywanie, uzupełnianie i wymiana wyżej określonych pamiątek i zbiorów,
 • Udzielanie stypendiów potomkom przesiedleńców,
 • Prowadzenie prac nad katalogowaniem i archiwizacją zbiorów,
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Naukę, edukację, oświatę, wychowanie, kulturę, sztukę,
 • Ochronę dóbr kultury i tradycji,
 • Utworzenie stałej ekspozycji w miejscowości Harsz (województwo warmińsko-mazurskie) poświęconej losom przesiedleńców oraz historii ziem, na których odbywały się przesiedlenia,
 • Budowę siedziby stanowiącej zaplecze naukowe dla stałej ekspozycji oraz całokształtu zadań związanych z tym przedsięwzięciem, a do momentu finalizacji tego zadania modernizacji i remontu tymczasowo zajmowanych pomieszczeń w miejscowości Harsz 58
 • Bieżące prowadzenie biura na potrzeby realizacji zadań statutowych,
 • Wspieranie naukowych i kulturalnych kontaktów między byłymi i obecnymi mieszkańcami tych ziem w kraju i za granicą,
 • Tworzenie ośrodków badawczych i instytucji propagujących historię i kulturę ziem objętych przesiedleniami,
 • Subsydiowanie ekspedycji naukowych krajowych i zagranicznych mających na celu badania losów ludzkich i planowe gromadzenie zbiorów dla celów badawczych oraz wystawowych,
 • Tworzenie odpowiednich warunków dla prawidłowej obsługi zgromadzonych zbiorów i zaplecza technicznego,
 • Prowadzenie badań własnych, jak również popieranie, współfinansowanie i promocja innych prac badawczych, zgodnych z celami Fundacji,
 • Zakup aparatury, sprzętu komputerowego, wyposażenia elektronicznego i materiałów potrzebnych dla badań naukowych, wyposażenia pracowni naukowych, zbiorów archiwalnych, prowadzenia księgozbioru oraz realizacji stałej ekspozycji,
 • Wspieranie systemów informacji zawierających bazy danych dotyczące zbiorów bibliotecznych,
 • Wydawanie czasopism naukowych jak również popieranie i promocję wydawnictw naukowych i popularnonaukowych związanych z celami Fundacji,
 • Dofinansowywanie innych zadań naukowych i popularnonaukowych związanych z celami Fundacji,
 • Organizowanie i udział w konferencjach naukowych,
 • Produkcja filmów i audycji dokumentalnych,
 • Organizowanie i wspieranie form realizacji celu Fundacji w Internecie,
 • Współpraca z instytucjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, z muzeami, bibliotekami instytucjami zainteresowanymi celami Fundacji,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i inspirowanie zainteresowania społecznego.

§ 6.
    Cele określone w § 5 Fundacja realizuje poprzez:
   
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie wykorzystania i popularyzowania wyników prac badawczych z zakresu historii ziem dotkniętych przesiedleniami, a także okresu współczesnego,
 • Przyznawanie stypendiów naukowych i innych rodzajów pomocy finansowej,
 • Rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji,
 • Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji,
 • Fundacja może prowadzić wymianę eksponatów na okres krótkoterminowy z innymi instytucjami na zasadach określonych przez Radę Fundacji.

§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) - w tym 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub otrzymane przez Fundację w toku jej działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
   
 1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 2. Darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
 3. Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
 4. Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
 5. Odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2
 6. Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 7. Odpisów podatkowych.
 8. Innych wpływów bieżących.
3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 8.
    Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 9.
    Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
   
 • Wydawanie książek - PKD 58.11.Z
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z
 • Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji historycznych - PKD 91.03.Z.

§ 10.
  Organami Fundacji są:
   
 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji,

§ 11.
1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na 3-letnią kadencję. W przypadku Zarządu jednoosobowego, urzędujący członek Zarządu pełni funkcję Prezesa.
2. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Jeżeli działanie Zarządu Fundacji lub jej członka narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu Fundacji albo jest niezgodne z jej celem Rada ma prawo odwołania Zarządu lub każdego z jej członków w każdym czasie.
6. Fundator zawsze może odwołać każdego członka Zarządu.

§ 12.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz – każdy z Członków Zarządu może działać samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa).
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
   
 1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
 2. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 3. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 4. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 5. powoływanie Dyrektora Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 13.
1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady. Przewodniczącego Rady powołuje Rada ze swojego grona.
2. Radę Fundacji tworzy Fundator oraz osoby powołane przez Fundatora.
3. Fundator pełni swoją funkcję w Radzie dożywotnio.
4. Pozostali członkowie Rady Fundacji powoływani są na roczną kadencję przez Fundatora.
5. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję honorowo.
6. W przypadku rezygnacji lub śmierci Fundatora Rada Fundacji działa nadal w dotychczasowym składzie. Skład Rady Fundacji na następną kadencję jest wybierany przez dotychczasowych członków Rady Fundacji.
7. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie przed upływem kadencji. W przypadku określonym w ustępie 6 kompetencje te będzie posiadała Rada Fundacji.

§ 14.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów bez względu na ilość obecnych członków Rady pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady 14 dni wcześniej.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15.
  Do zadań Rady należy w szczególności:
   
 1. Określanie wizji i kierunków rozwoju Fundacji.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 5. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 6. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 7. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 16.
  Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji i Fundatora – dla ważności uchwał w sprawie zmian Statutu wymagana jest jednomyślność wszystkich Członków Zarządu – przy obecności wszystkich Członków Zarządu – zmiana nie może jednak dotyczyć celów działania Fundacji określonych w oświadczeniu woli Fundatora o ustanowieniu Fundacji.

§ 17.
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – większością 2/3 (dwie trzecie) oddanych głosów przy obecności 3/4 (trzy czwarte) Członków Rady.
2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
Wesprzyj Fundację Losy Niezapomniane
Jeśli masz taką wolę:
1. Dla osób z Polski, chcąc wesprzeć Fundację Losy Niezapomniane, wpłać pieniądze na nasze konto bankowe:
33 1940 1076 3084 9899 0000 0000
2. Dla osób z zagranicy, chcących wesprzeć Fundację Losy Niezapomniane, podajemy SWIFT oraz IBAN:

SWIFT: AGRIPLPR

IBAN: PL33194010763084989900000000
Bardzo ważne.
Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A., Zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać:

1. nazwę posiadacza rachunku, czyli: Fundacja Losy Niezapomniane

2. pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN), przed którym należy dodatkowo wpisać „PL”, czyli: PL33194010763084989900000000

3. tytuł płatności (należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew), czyli: Wsparcie Fundacji Losy Niezapomniane

4. nazwę i adres banku odbiorcy przelewu, czyli:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław, Polska


5. kod SWIFT (tzw. BIC) Credit Agricole Bank Polska S.A.: „AGRIPLPR”.

Szczegóły: http://www.credit-agricole.pl/o-banku/korespondenci-credit-agricole-bank-polska
Dziękujemy za Twoje wsparcie!

„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 721 507
Dziś:
Днесь:
380