Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
FUNDACJA
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
O Fundacji / Про Фонд / About The Foundation
cień
[ O Fundacji... ] [ Про Фундацію... ] [ About the Foundation... ]

O Fundacji...
Gromadzić, aby ostrzegać, gromadzić, aby z przeszłości formować nowe, lepsze wzorce, gromadzić, aby nie powtarzać starych błędów…
FUNDACJA LOSY NIEZAPOMNIANE zajmuje się gromadzeniem wiedzy historycznej dotyczącej przesiedleń, świadectw ludzkiej tragedii, a także eksponatów, które są „żywymi świadkami” losów ludzi poddanych eksperymentowi „obcinania korzeni”. Zgromadzona w ten sposób wiedza będzie w przyszłości podstawą do tworzenia nowych wzorców, do obalania utrwalonych mitów. Koncentrujemy się na przeszłości, aby budować bardziej sprawiedliwy świat.

Za jakiś czas zaprosimy was do obejrzenia „ekspozycji krzyku”, która powstanie na Mazurach i która przekona was, że w życiu wszystko jest możliwe, albowiem wszystko zależy od nas. Świat jest tym, czym jesteśmy my – stara prawda, ale w praktyce chyba wciąż słabo uświadomiona.

Mamy nadzieję, że namiastką „ekspozycji krzyku” będzie nasza strona internetowa los.org.pl. Najgorsza jest obojętność! Jej obawiamy się najbardziej. Pomóżcie nam, pomóżcie sobie, pomóżmy innym!

Inicjatywa powołania Fundacji Losy Niezapomniane powstała na Mazurach, w środowisku ludzi, których przodkowie byli deportowani w ramach Akcji „Wisła”, ale są wśród nas także Polacy, których udziałem stał się podobny los. Mazury, to miejsce niezwykłe, tak jak niezwykłe, żeby nie powiedzieć tragicznie niezwykłe były losy przesiedlonych tam Ukraińców, Polaków i Niemców – zarówno tych wysiedlonych, jak i tych nielicznych, którym udało się zachować prawo do ojcowizny. Stąd decyzja, aby źródło naszej Fundacji wybiło w tym regionie Polski. Liczymy jednak bardzo na to, że geografia naszej działalności będzie stopniowo się poszerzała.

Mazury, Harsz, 26 grudnia 2009 roku

Про Фундацію...
Нагромаджувати, щоб попереджувати, нагромаджувати, щоб з минулого формувати нові, кращі взірці, нагромаджувати, щоб уникати старих помилок... Фундація „Живі Долі” займається нагромаджуванням історичного знання у справі переселень, свідчень людських драм, а також експонатів, які є „живими свідками” долі людей, що їх було піддано експериментові обрізання коренів. Накопичене таким чином знання у майбутньому стане основою для створювання нових взірців, для повалення застарілих міфів. Ми зосереджуємося на минулому, щоб будувати більш справедливий світ.

Через певний час ми запросимо вас відвідати „експозицію крику”, яка буде зрукотворена на Мазурах і яка переконає вас, що в житті все є можливим, тому, що все залежить від нас. Світ є тим, чим ми є – стара правда, але на практиці, мабуть все ще мало усвідомлена.

Палко сподіваємося, що скромним віддзеркаленням „експозиції крику” стане наша інтернетсторінка los.org.pl. Найгірше – бути байдужим! Цього побоюємося найбільше. Допоможіть нам, допоможіть собі, допоможім іншим!

Ідея створення Фундації „Живі Долі” появилася на Мазурах в середовищі людей, яких батьки були депортовані в ході Операції „Вісла”, проте серед нас є також поляки, яких зустріла подібна доля. Мазури, це місце особливе, так, як особливою, щоб не сказати особливо трагічною була доля переселених туди українців, поляків, німців – рівною мірою тих, яких відселили звідси, як і тих нечисленних, яким якимось чудом вдалося залишитися на своїй малій батьківщині. Звідси рішення, щоб джерело нашої Фундації пробилося на Божий світ саме на Мазурах. Звісно, ми дуже розраховуємо на те, що географія нашої діяльности буде поступово розширюватися.

Дано на Мазурах, в Гаршу, дня 26 грудня 2009 року

About the Foundation...
To collect, so that one may forewarn, to collect, so that from the past one can form new and better things, to collect, so that one can best avoid past mistakes....THE LIVING LEGACY FOUNDATION exists to collect historical knowledge concerning the deportations, along with testimonials, as well as exhibits which are ‘living witnesses’ of people’s fate – one inflicted by this experiment of ‘root destroying’. Therefore, by collecting knowledge in this way, can become the basis upon which to create new canons, that eliminate outdated myths. We focus on the past, so that we can build a more just world.

Within a short period of time, we would like to invite you to the ‘exhibition of outrage’ which shall be formed in the Mazurian region of Poland. This exhibition will convince all that everything in life is possible, because everything depends on us. For the world is but us – an old truth, even though in practice, it seems, that this is still not widely accepted.

We sincerely hope that our website los.org.pl will be at least a humble reflection of the actual ‘exhibition of outrage’. The worst thing to be is - indifferent. This is what we fear most. So please help us, help yourselves, help others!

The idea to create the Foundation came from the second generation, mainly from descendants of deportees, from Akcija Wisla. However, there are also Poles, who experienced a similar fate. The Mazurian region is unique, as the tragic experiences of all those who suffered, be they Ukrainians, Poles or Germans – equally those others who were deported from the Mazurian region, as those who managed, by some miracle, to stay in their homelands. So we start from the Mazurian area and hope that our geography of support and co-operation steadily expands to all those of good will.

Harscz, Mazurian region, 26th December 2009.
Wesprzyj Fundację Losy Niezapomniane
Jeśli masz taką wolę:
1. Dla osób z Polski, chcąc wesprzeć Fundację Losy Niezapomniane, wpłać pieniądze na nasze konto bankowe:
33 1940 1076 3084 9899 0000 0000
2. Dla osób z zagranicy, chcących wesprzeć Fundację Losy Niezapomniane, podajemy SWIFT oraz IBAN:

SWIFT: AGRIPLPR

IBAN: PL33194010763084989900000000
Bardzo ważne.
Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A., Zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać:

1. nazwę posiadacza rachunku, czyli: Fundacja Losy Niezapomniane

2. pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN), przed którym należy dodatkowo wpisać „PL”, czyli: PL33194010763084989900000000

3. tytuł płatności (należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew), czyli: Wsparcie Fundacji Losy Niezapomniane

4. nazwę i adres banku odbiorcy przelewu, czyli:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław, Polska


5. kod SWIFT (tzw. BIC) Credit Agricole Bank Polska S.A.: „AGRIPLPR”.

Szczegóły: http://www.credit-agricole.pl/o-banku/korespondenci-credit-agricole-bank-polska
Dziękujemy za Twoje wsparcie!

„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 707 361
Dziś:
Днесь:
160